Mgr. Ján Golian, PhD.


Ján sa profesijne venuje histórii. Doktorát získal v predmete slovenské dejiny v roku 2014, absolvoval viaceré študijné a výskumné pobyty v Poľsku, Rumunsku a v Českej republike.

Pracuje ako odborný asistent na katedre histórie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odborne sa venuje výskumu dejín populácie, dejín každodennosti a historickej antropológii v 18. a 19. storočí. Ďalej sa zaoberá aj regionálnymi a cirkevnými dejinami, rodinným zvykoslovím, národopisnou literatúrou a venuje sa výskumu osobností literárneho a národného života pôsobiacich hlavne v závere „dlhého“ 19. storočia. 

Je autorom jednej monografie a spoluautorom niekoľkých obecných monografií, spoluzostavovateľom vedeckých monografií a autorom viacerých odborných štúdií a časopiseckých článkov na Slovensku i v zahraničí.
Späť na autorov