Chceme
vzdelanie a poznanie v oblasti humanitných vied

Sme združením odborných a vedeckých pracovníkov, priaznivcov, podporovateľov a záujemcov o humanitné vedy a kultúru.

Naše najnovšie publikácie

Výsledkom našej činnosti je súbor publikácií - monografie, ...

Všetky publikácie

Ciele & poslanie

Našim cieľom je vytvárať podmienky na realizáciu interdisciplinárnych, vedeckých a výskumných projektov. Tieto aktivity realizujeme v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami, grantovými agentúrami na podporu vedeckých projektov.

Spolupracujeme na organizovaní kultúrnych a popularizačno-náučných podujatí, pri ktorých sa výsledkami výskumu v čo najprijateľnejšej forme môže oboznámiť široká verejnosť zainteresovaná hlavne v histórii, ale aj v príbuzných vedách ako sociológia, etnografia či pedagogika.


01.

Koncept

Vypracujeme koncept obsahu, plán a časový harmonogram realizácie projektu.
02.

Financovanie

Načrtneme spôsob hľadania alternatívnych zdrojov financovania - grantové výzvy.
03.

Rukopis

Zriadime autorský kolektív, pripravíme rukopis s odbornou recenziou a jazykovou redakciou.
04.

Grafika

Pripravíme niekoľko návrhov grafického spracovania a zalomenia publikácie.
05.

Tlač & Prezentácia

Oslovíme tlačiarne a pomôžeme s prezentovaním výslednej práce.

Realizácie obecných monografií

Samosprávam a jej predstaviteľom ponúkame spoluprácu na realizácii obecnej monografie

Preklady, redakčné práce, grafické návrhy

Vypracujeme preklady z poľského a maďarského jazyka. Pre preklady do slovenského jazyka či slovenské texty a rukopisy vieme zabezpečiť aj odbornú jazykovú redakciu a korekciu.

Prednášky

Realizujeme odborné aj populárno-náučné prednášky z oblasti histórie pre základné, stredné školy a kultúrne inštitúcie. Zámerom je zatraktívniť a doplniť obsah vyučovania dejepisu na jednotlivých stupňoch škôl.

Najnovšie články

Všetky články

Náš tím

Ako mladí vedci chcem aj prostredníctvom činnosti združenia Society for human studies - spoločnosť pre výskum človeka napomáhať k rozvoju pôvodnej odbornej tvorby prostredníctvom vytvárania podmienok na publikovanie vedeckých a popularizačných knižných výstupov, v ktorých chceme dávať priestor najmä mladým autorom.