Mgr. Rastislav Molda, PhD.


Rastislav je absolventom Katolíckej univerzity v Ružomberku, študoval a vedecký pobyt absolvoval aj na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

V súčasnosti pracuje v Liptovskom múzeu v Ružomberku a od roku 2017 externe prednáša aj na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Venuje sa výskumu dejín „dlhého” 19. storočia s dôrazom na formovanie slovenského národného hnutia, analýze etnických stereotypov a skúma vplyv školstva a umenia na utváranie národnej identity.

Je autorom dvoch monografií (Cestopisné denníky štúrovcov, 2014 a Ideálny obraz národa. Stereotypizácia uhorských národností v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia, 2015), spoluautorom edície (ne)známe príbehy (2017, 2018, 2019), Cestopisné denníky (2018) a autorom viacerých vedeckých štúdií a popularizačných článkov.

Jeho kniha Ideálny obraz národa získala v roku 2016 prémiu Literárneho fondu v kategórii vedecká a odborná literatúra.

Pre Society for Human Studies zabezpečuje aj grafické práce.
Späť na autorov